ព្រះរាជក្រឹត្យ
        លេខៈ ០០១/១៣ ក.ស.ជ  ថៃ្ងទី ០៥ ខែ កុុ​ម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៣
                ​  ​​ការបងើ្កតគណៈកម្មាធិការអនុវត្តអនុសញ្ញាស្តីពីសិទិ្ធជនពិការ
អនុក្រឹត្យ
​​        លេខៈ ៨៥  ​អនក្រ.បក រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ថៃ្ងទី ០៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

                ​  ការពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
ព្រះរាជក្រម
​ លេខៈ នស/រតម/០១១៥/០០១ រដ្ឋសភា ថៃ្ងទី ១៤ ខែ មករា​ ឆ្នាំ ២០១៥
​ ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក (ជំពូកទី៧ មាត្រា​៤១ ​របស់សិទិ្ធជនពិការ[៣]) ​ ​​ ​​
តារាងកំណត់តមៃ្លប្រាក់ផាកពិន័យ

 NCDP Policy Currently implement and latest update

       NCDP Fundraising Policy 08 Jan, 2010                                KH

       Staff of Principle 2007, 2008, 2009                       EN

       NCDP Vehicle Policy  01 Jan, 2009                                     KH

       NCDP Child Protection Policy 03 July, 2009                         KH

       NCDP Face out Policy 08 December, 2008                          KH

       NCDP Staff Policy 23 July, 2007                                         KH

       NCDP Community Development Committee Policy 23 October, 2006                 KH

       NCDP Recruitment Procedure 21 May, 2003         EN            KH

       NCDP Purchasing Policy 16 May, 2003                                 KH

       Staff Policy and Procedures Implementation July 2002                              EN

       NCDP Staff Evaluation Policy and Procedure 15 September, 2002             EN          KH

       Policy and Procedure for the use of NCDP Telephone System and Telephone 15 September, 2002         EN

       NCDP ICCOM Using Policy 16 October, 2001                 KH

       RO Producer Policy                         KH

2. Local Policy

       Sub-decree on Employment Rate of Persons with Disability                KH

       Law on the Promotion and the Protection of Person With Disability July, 2009           KH

       Education Policy on PwDs 28 March, 2008               KH

       By Routes Traffic Law 2007               KH

       NCDP Community Development Committee Policy 23 October, 2006              KH

3. International Policy

       UN Convention On The Rights Of Persons With Disabilities           EN                         KH

       UN Convention On The Rights Of Persons With Disabilities. (The States Parties to the Present Convention)             EN

4. Official Letter n Disability

              Royal Degree

              Declaration